VAKDIDACTIEKAARDRIJKSKUNDE.NL

Centrum voor Educatieve Geografie (CEG)
Home
  •  > Nieuws

NIEUWS

Het CEG is een landelijk expertisecentrum op het gebied van vakdidactiek aardrijkskunde en richt zich op scholing en onderzoek. Het CEG is een onderdeel van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM). Naast het expertisecentrum aardrijkskunde zitten daarin de expertisecentra van de vakken economie, geschiedenis en maatschappijleer. Dit samenwerkingsverband staat onder leiding van prof.dr. Carla van Boxtel (UvA).

Het CEG werkt nauw samen met de vakvereniging van geografen, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap ( www.knag.nl) en met de Aardrijkskunde Community waar veel aardrijkskundig lesmateriaal te vinden is (http://digischool.kennisnet.nl/community_ak).

 

DROGE VOETEN IN DE POLDER

Het lesmateriaal "Wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt " van Adwin Bosschaart is hier te downloaden. Dit lesmateriaal voor de 3e klas havo/vwo is ontwikkeld in het kader van het VU proefschriftonderzoek "Dry feet in the polder?" van Adwin Bosschaart naar de overstromingsrisicoperceptie van 15 jarige scholieren.

 

GEOPROEVEN

Gotze Kalsbeek ontwikkelde een goede set aardrijkskunde proeven voor in de klas, zie http://www.geoproeven.nl/. De website bevat de beschrijving , instructie en achtergronden van een aantal geoproeven. Ook zijn verschillende proeven voorzien van een werkblad of bijvoorbeeld een filmpje waarin de opstelling wordt getoond.

Wil je oefenen met geoproeven? Dat kan. Er is op 30 maart 2016 van 16.00 - 20.00 uur in de Botanische tuinen van de Universiteit Utrecht een landelijke nascholing met veel leuke en interessante proefjes voor in de klas. Aanmelding via E.P.vanMiddelkoop@uu.nl

 

NASCHOLING

21 januari 2016 Utrecht Zuid-Amerika deel I, nieuw examenonderwerp vanaf 2017 voor havo en vwo. Aanmelding via E.P.vanMiddelkoop@uu.nl

3 maart 2016 Utrecht Zuid-Amerika deel II, nieuw examenonderwerp vanaf 2017 voor havo en vwo. Aanmelding via E.P.vanMiddelkoop@uu.nl

GEO-ICT

Tim Favier heeft een informatief en mooi boek voor aardrijkskundedocenten gemaakt over geoinformatie-technologie. De publicatie is digitaal te vinden op www.edugis.nl

Aardrijkskunde onderzocht

Wat weten we over wat en hoe leerlingen leren in het aardrijkskundeonderwijs? Eind 2012 is een bundel onderzoeksbevindingen gepubliceerd door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken met informatie over lopend en onlangs afgerond onderzoek van promovendi, masterstudenten en docenten (in opleiding).Digitaal is het boek te bekijken via http://www.expertisecentrum-mmv.nl/cms_data/lemm_akow_onderzocht_2012_web.pdf

Handboek vakdidactiek aardrijkskunde

Ga direct naar de online versie en bekijk de pdf's of download ze. Het handboek is ook in gedrukte vorm beschikbaar. Losse exemplaren kosten circa € 35,- inclusief verzend- en administratiekosten. Bestellen kan alleen via de VU boekhandel: info@vuboekhandel.nl.

Bij het handboek zijn op deze website ook videoclips te vinden en verwijzingen naar vakdiactische bronnen en literatuur. Op leraar 24.nl/video/3277 en leraar24.nl/video/2870 staan CEG filmpjes over hoe je in de klas watereducatie aan de orde kunt stellen.

 

Veldwerk Orvelte

Van 9 t/m 11 mei 2016 is weer het meerdaags veldwerk aardrijkskunde voor lio's van de universitaire lerarenopleidingen.

Aanmelden ven informatie via de vakdidactici.

 

Plan de campagne CEG

Dankzij een steun van een flink aantal lerarenopleridingen kan het CEG verder met het versterken van de vakdidactiek in de lerarenopleidingen aardrijkskunde voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Een aantal belangrijke speerpunten zijn:

1. Het uitbreiden en verbeteren van de kennisbank aardrijkskunde voor basis- en voortgezet onderwijs met videofilmpjes, literatuur en vakdidactisch materiaal. Daarbij zal speciaal aandacht zijn voor veldwerk en fysisch-geografische proefjes voor basis- en voortgezet onderwijs.

2. Het publiceren van recent vakdidactisch onderzoek en succesvolle praktijkonderzoeken van studenten.

3. Good practices van digitaal aardrijkskundeonderwijs voor basisscholen.

4. Taalgericht vakonderwijs samen met andere gammavakken.

5. Burgerschapsvorming samen met de andere gammavakken.

6. Het trainen van (beginnende) vakdidactici via masterclasses.

 

 

Vakdossier

SLO medewerker Han Noordink schetst in het vakdossier aardrijkskunde op basis van een digitale enquete onder 214 docenten aardrijkskunde de stand van zaken van het vak aardrijkskunde in de bovenbouw havo/vwo in het najaar van 2010: http://www.slo.nl/downloads/2011/vakdossier-aardrijkskunde.pdf. Interessant!

Vakkenintegratie

Fer Hooghuis,Christaan Steenstra en anderen hebben o.l.v. Carla van Boxtel een boek gemaakt over 'Vakkenintegratie in de Mens- en Maatschappijvakken, theorie en praktijk'. Te bestellen bij Carla van Boxtel, ILO Universiteit van Amsterdam, Spinozastraat 55, 1018 HJ Amsterdam.

Interessant onderzoek

Google op 'Palings wereldbeeld' en je vindt de boeiende masterthesis Geocommunicatie van Hans Palings, vakdidacticus aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Titel: Op zoek naar een geografisch wereldbeeld. Een onderzoek naar het beeld van de wereld in vier Nederlandse aardrijkskundemethoden. Twee algemene conclusies ten aanzien van het wereldbeeld in de vier aardrijkskundemethoden
BuiteNLand, De Geo, De nieuwe Terra en Wereldwijs zijn wel te trekken, schrijft Hans Palings: "De conclusie ten aanzien van
‘wat’ er over de wereld wordt geleerd, is dat het accent ligt op de diversiteit van de wereld en dan vooral op de verschillen tussen gebieden. In alle methoden komt vooral het wereldbeeld van
diversiteit naar voren. Ten aanzien van ‘hoe’ over de wereld wordt geleerd is de conclusie dat het accent vooral ligt op kennis van de wereld en het vergelijken van gebieden met verscheidene
aanknopingspunten om vanuit een andere perspectief naar de wereld te kijken".

Sibylle Reinfried (University of Teacher Education Central Switzerland) en Stephan Schuler (Ludwigsburg University of Teacher Education) hebben veel informatie verzameld over onderzoek naar 'conceptual change in the geosciences'. Hun bibliography bestaat uit 317 referenties en is te downloaden van www.ph-ludwigsburg.de/geographie

Een recente publicatie over GIS in het Nederlandse aardrijkskundeonderwijs in Computers & Education doet verslag van het promotieonderzoek van Tim Favier.

Buitenlandse vaktijdschriften

Primary Geographer, Teaching Geography, Geography (drie bladen van de Geographical Association in the UK) en het Duitse Geographische Rundschau zijn in te zien op de Universiteit Utrecht. Gelieve vooraf contact op te nemen met Joop van der Schee.

Leswizard

Voor elke aardrijkskundeopleiding is een eigen onderdeel op leswizard.nl aangemaakt, waar je met je studenten kunt inloggen en werken. Één collega van elke opleiding kan gemachtigd worden om de leswizard naar eigen inzichten van de opleiding aan te passen. Neem contact op met Uwe Krause van Fontys in Tilburg en je krijgt de naam en het mailadres dat toegang geeft tot www.leswizard.nl/lesbeheer . De leswizard is een uitvinding van de geschiedenisopleiding van Windesheim, die bij aardrijkskunde in Tilburg verder ontwikkeld is.

 

Geobronnen

Op www.geobronnen.com vindt u veel informatie die bruikbaar is in aardrijkskundelessen. Gotze Kalsbeek is de man achter deze site: G.T.Kalsbeek@uva.nl.

Vacature

Op zoek naar een aardrijkskunde vacature of wil je een vacature bij jou op school "wereldkundig" maken ? Ga dan naar de vacature pagina l >>>>

Samen

Deze landelijke website voor onderwijs en onderzoek op het terrein van vakdidactiek aardrijkskunde is in de lucht sinds 2009. Met uw hulp kan deze website iets moois worden. Suggesties voor verbeteringen en toevoegingen zijn dan ook van harte welkom! Mail ze naar: j.a.vander.schee@vu.nl